15-06-2020

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Mandag den 29. juni klokken 18:30 i Judoklubben Mitani’s lokaler

Dagsorden

Kontrol af stemmeberettigede

Valg af stemmetællere

Valg af dirigent

Godkendelse af dagsordenen

Formandens beretning og godkendelse af denne

Kassererens beretning, herunder regnskabsaflæggelse og budget

Godkendelse af regnskab og budget

Beretning fra udvalg

Behandling af forslag.

Fastlæggelse a kontingent

Valg til bestyrelsen.

Der skal vælges en ny sekretær da Disa ikke ønsker at fortsætte. Jannie Dobel modtager valg. Formanden er på valg, modtager genvalg. De to menige medlemmer er på valg. Lasse Lindbjerg modtager genvalg, Karsten Jørgensen modtager ikke genvalg.

Valg af suppleanter. Begge er på genvalg. Jakob Pedersen modtager genvalg, Elias Kristjansson modtager genvalg.

Behandling af indkomne forslag

Eventuelt

 

Alle medlemmer er velkomne

Har jeg stemmeret? Ja, hvis du har været aktivt medlem i 6 sammenhængende måneder op til generalforsamlingen, og hvis du har betalt dit kontingent.

Juniormedlemmer, der opfylder samme krav, giver en stemme. Trænerne og bestyrelsesmedlemmerne har stemmeret, uanset alder og aktivitet. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.
Årsberetning og regnskab vil blive lagt frem i klubben, hvis du ønsker det tilsendt så skriv til klubben.

Hvis du har et eller flere forslag til generalforsamlingens dagsorden skal du, senest 7 dage før generalforsamlingen sende dem til judoklubbenmitani@hotmail.com

Da der max må være 50 deltagere til generalforsamlingen, skal du tilmelde dig på klubbens hjemmeside www.mitani.dk senest søndag d. 28. juni.

På gensyn d. 29. juni 2020 i klubbens lokaler. Vi håber at se mange af jer.

Bestyrelsen